História a súčasnosť Urbárskeho a pasienkového pozemkového spoločenstva Žiar nad Hronom

Urbárske a pasienkové spoločenstvo Žiar nad Hronom vzniklo ako právny nástupca majiteľov spoluvlastníckych podielov bývalých urbárnikov z roku 1934 na zakladajúcej schôdzi dňa 05.12.1992 podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.

Urbárske a pasienkové spoločenstvo Žiar nad Hronom, pozem. spol. sa zmenilo na pozemkové spoločenstvo bez právnej subjektivity podľa ustanovení zákona NR SR č. 181/1995 Z.z. o pozemkových spoločenstvách a na základe Zmluvy o založení Urbárskeho a pasienkového spoločenstva Žiar nad Hronom, pozem. spol. schválenou na valnom zhromaždení dňa 14.9.1996 bolo spoločenstvo zapísané do registra pozemkových spoločenstiev Okresného úradu v Žiari nad Hronom dňa 13.10.1998.

Zmluvou o založení Urbárskeho a pasienkového pozemkového spoločenstva Žiar nad Hronom schválenou na valnom zhromaždení spoločenstva dňa 24.3.2007 vzniklo spoločenstvo s právnou subjektivitou v súlade so zákonom NR SR č. 181/1995 Z.z. o pozemkových spoločenstvách, a to registráciou na Obvodnom lesnom úrade v Žarnovici dňa 11.07.2007 pod č. R 0043/ZC.

Urbárske a pasienkové pozemkové spoločenstvo Žiar nad Hronom schválením novej Zmluvy o pozemkovom spoločenstve dňa 22.02.2014 zosúladilo svoj právny stav s platným zákonom č. 97/2013 Z.z. o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov.

Zmluva o založení spoločenstva
Stanovy spoločenstva